نمونه برداری فضایی
5 رای   

وضعیت موجودی  :
نمونه برداری فضایی
نمونه برداری
فضا
نمونه برداری مکانی
gis
آمار کلاسیک
آمار فضایی
کتاب نمونه برداری فضایی
پهنه بندی
زمین آمار
آمار
جغرافیا
سعید جوی زاده
موسسه چشم انداز
درون یابی
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

 فهرست کتاب نمونه برداری فضایی

پیشگفتار      . ‌أ

1 مفاهیم در نمونه­برداری فضایی..

1-1 مقدمه. 1

1-2 ماهیت داده­های مکانی.. 2

1-3 مفاهیم در نمونه­برداری.. 3

1-4 گستره­های نمونه­برداری.. 6

1-5 تعاریف مختلف برای نمونه­برداری و اهداف آن. 10

1-6 طرح نمونه­برداری.. 13

1-7 اصول اساسی در نمونه­برداری.. 14

1-7-1 معرف بودن نمونه­برداری.. 14

1-7-2 هم احتمالی در نمونه­برداری.. 16

1-8 اندازه نمونه­برداری.. 17

1-8-1 اثرات اندازه فیزیکی نمونه­ها بر خلاصه­های آماری.. 20

1-8-2 ناهمگنی و رابطۀ ناهمگنی توزیعی و اندازه فیزیکی نمونه. 22

1-9 حجم نمونه­برداری.. 27

1-10 ارزیابی شرایط مختلف نمونه­برداری.. 28

1-11 تعمیم نمونه به گستره­های مکانی.. 32

1-12 اشتباهات در نمونه­برداری.. 33

1-13 دقت و صحت.. 34

1-14 اریبی.. 34

2 روش­های متداول نمونه­برداری در آمار کلاسیک و آمار فضایی 39

2-1 مقدمه. 39

2-2 رایجترین روش­های نمونه­برداری.. 39

2-3 مفهوم نمونه­برداری تصادفی ساده 40

2-4 مفهوم نمونه­برداری سیستماتیک... 44

2-4-1 برخی از روش­های اصلاح کننده برای نمونه­برداری سیستماتیک در جامعه­های با روند خطی.. 48

2-4-2 نمونه­برداری سیستماتیک دوری.. 54

2-4-3 نمونه­برداری سیستماتیک در جامعه خودهمبسته. 56

2-4-4 نمونه­برداری سیستماتیک با تغییرات دورهای.. 57

2-4-5 نمونه­برداری سیستماتیک در دو بعد. 58

2-5 مفهوم نمونه­برداری تصادفی طبقه­بندی شده 62

2-5-1 روش طبقه بندی منظم و غيرمستقيم. 66

2-5-2 تخصیص اپتیمم. 67

2-5-3 تخصیص نیمن.. 68

2-5-4 طبقه­بندی بعد از انتخاب نمونه. 68

2-5-5 نمونه­برداری مضاعف برای طبقه­بندی.. 68

2-6 مفهوم نمونه­برداری تصادفی با احتمال متغیر 69

2-6-1 انتخاب نمونه با احتمال متغیر 69

2-6-2 روش لاهیری.. 74

2-6-3 روش خرد کردن. 76

2-7 نمونه­برداری خوشه­ای.. 78

3 آشنایی با دیگر روش­های مختلف نمونه­برداری.. 81

3-1 مقدمه. 81

3-2 روش­های مختلف نمونه­برداری فضایی دوبعدی.. 81

3-2-1 روش مربع لاتین.. 81

3-2-2 روش فازی کی مینز 83

3-2-3 روش چاردرخت.. 85

3-3 دیگر روش­های جدید نمونه­برداری.. 87

3-3-1 نمونه­برداری ناپارامتریک مجموعۀ رتبه­دار 87

3-3-2 نمونه­برداری معکوس (دنباله­ای) 91

3-3-3 نمونه­برداری سازوار 92

3-3-4 نمونه­برداری چرخشی.. 96

3-3-5 نمونه­برداری برینشی.. 99

3-3-5-1 انواع روش­های نمونه­برداری برینشی.. 101

4 نمونه­برداری بهینه به منظور پهنه­بندی. 107

4-1 مقدمه. 107

4-2 مبانی نظری نمونه­برداری لانه­ای.. 108

4-3 طراحی نمونه­برداری لانه­ای (سلسله مراتبی) 109

4-4 ارتباط طرح نمونه­برداری لانه­ای و نظریۀ متغیرهای ناحیه­ای.. 109

4-5 طرح نمونه­برداری متوازن سلسله مراتبی.. 112

4-6 طرح نمونه­برداری لانه­ای غیر متوازن. 115

4-7 نمونه-برداری بهینه جهت پهنه­بندی زمین آمار 120

5 راهکارهای جستجو در تخمینگرهای زمین آماری.. 124

5-1 مقدمه. 124

5-2 تعریف و تعیین فضای جستجو 125

5-3 کفایت تعداد نمونه­های واقع در همسایگی محل تخمین.. 126

5-4 ازدیاد نمونه­های واقع در همسایگی محل تخمین.. 127

5-5 زائد بودن برخی نمونه­های واقع در فضای جستجو 129

5-6 فضای جستجو چهارگوش... 129

5-7 مرتبط بودن نمونه­های واقع در فضای جستجو و مدل ایستایی.. 132

6 طرح­های بهینه در نمونه­برداری فضایی. 136

6-1 مقدمه. 136

6-2 طرح نمونه­برداری فضایی.. 136

6-3 ملاک­های طرح بهینه. 139

6-3-1 الگوریتم بهینه­سازی نوردیدن. 141

6-4 طرح نمونه­برداری فضایی بهینه با ملاک آنتروپی.. 143

6-5 برآورد آنتروپی در طرح نمونه­برداری.. 146

6-6 تحلیل حساسیت طرح نمونه­برداری فضایی بهینه. 147

7 نگاهی به پژوهش­های نمونه­برداری. 153

7-1 مقدمه. 153

7-2 اثرات فاصله نمونه­برداري بر تغييرات مکاني.. 155

7-3 نحوۀ مقایسه روش­های مختلف نمونه­برداری.. 163

منابع و مآخذ 17

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید