جغرافیای محاسباتی
2 رای   

وضعیت موجودی  :
جغرافیای محاسباتی
کتاب جغرافیای محاسباتی
داده های مکانی
آمار فضایی
زمین آمار
آمار
جغرافیا
سعید جوی زاده
موسسه چشم انداز
درون یابی
آماره موران
خودهمبستگی فضایی
رگرسیون
درونیابی
روش های آماری
شاخص های آماری
روش آماری غیر مکانی
طبقه ¬بندی داده¬ها
Computation
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

 فهرست کتاب جغرافیای محاسباتی

بخش یک.

فصل اول. 1

1-1 مقدمه. 1

1-2 تعاریفی از جغرافیا 2

1-3 اهداف جغرافیا 5

1-4 روش کار جغرافیا 6

1-4-1 جمع­آوری داده­ها 7

1-4-2 پردازش داده­ها 7

1-4-3 تصمیم­گیری یا رسیدن به نتایج تازه 7

1-5 نقش آمار و ریاضی در جغرافیا 8

1-6 جغرافیا در آمار کلاسیک و آمار فضایی. 10

فصل دوم. 13

2-1 مقدمه. 13

2-2 تفاوت داده و اطلاعات.. 13

2-3 الف) فرم داده­های غیر مکانی (توصیفی) 17

2-3-1 جداول توصیفی.. 17

2-4 ساختارهای داده­های غیر مکانی (توصیفی) 18

2-5 ب) فرم داده­های مکانی. 21

2-5-1 مدل­های برداری.. 22

2-5-2 ساختار مدل رستری.. 24

2-5-3 پیچیدگی­های جهان واقعی و مدلسازی.. 28

فصل سوم. 32

3-1 مقدمه. 32

3-2 الف) رایجترین روش­های نمونه­برداری غیر مکانی. 32

3-2-1 نمونه­برداری تصادفی.. 33

3-2-2 نمونه­برداری سیستماتیک.. 33

3-2-3 نمونه­برداری طبقه­بندی شده 35

3-2-4 نمونه­برداری خوشه اي.. 36

3-3 ب) رایجترین روش­های نمونه­برداری مکانی. 38

3-3-1 نمونه­برداری تصادفی در مکان. 38

3-3-2 نمونه­برداری سیستماتیک در مکان. 40

3-3-3 نمونه­برداری طبقه­بندی منظم و غیر مستقیم در مکان. 42

3-3-4 روش­هایی از نمونه­برداری مکانی در دو بعد. 42

3-3-4-1 نمونه­برداری سیستماتیک.. 42

3-3-4-2 روش مربع لاتین. 46

3-3-4-3 روش فازی کی مینز. 47

3-3-4-5 روش چاردرخت.. 49

فصل چهارم. 55

4-1 مقدمه. 55

4-2 الف) طبقه­بندی داده­ها با روش آماری (غیر مکانی) 55

4-2-1 مفهوم فراوانی (مطلق) و روش تنظیم جدول فراوانی.. 59

4-2-2 فراوانی نسبی.. 60

4-2-3 فراوانی تجمعی.. 61

4-2-4 طبقه­بندی دو متغیر. 62

4-3 ب) طبقه­بندی مکانی. 64

4-3-1 مفهوم درونيابي.. 64

4-3-2 روش­هاي درونيابي.. 66

4-3-2-1 روش­های ترسیمی.. 66

4-3-2-2 روش­هاي جبري (يا قطعي) 69

4-3-2-2-1 روش درونيابي چندجمله­اي (يا تابع روند) 70

4-3-2-2-2 روش درونيابي اسپلاين. 73

4-3-2-2-3 روش درونيابي معکوس فاصله وزني . 75

4-3-3 روش­هاي زمين آماري.. 77

4-3-3-1 روش کريجينگ... 80

4-3-3-1-1 مراحل درونيابي به روش کريجينگ... 80

فصل پنجم. 95

5-1 مقدمه. 95

5-2 الف) توصیف داده­ها با مهمترین شاخص­هاي آماری (غیر مکانی) 95

5-2-1 ميانگين حسابي.. 96

5-2-2 میانگین وزنی.. 97

5-2-3 میانگین متحرک.. 99

5-2-4 ميانه. 101

5-2-5 مد (نما) 101

5-2-6 شاخص­هاي پراکندگي.. 102

5-2-7 واریانس جامعه. 103

5-2-8 انحراف معيار جامعه. 104

5-2-9 دامنۀ میان چارکی.. 104

5-2-10 دامنه تعييرات.. 104

5-2-10 شاخص پراکندگی چارکی.. 105

5-2-11 ضريب تغييرپذيري.. 105

5-3 ب) توصیف داده­ها با شاخص­های آماری مکانی. 105

5-3-1 ميانگين مکاني.. 106

5-3-2 میانگین وزنی مکانی.. 109

5-3-3 میانه مکاني.. 111

5-3-4 عارضه مرکزي.. 114

5-3-5 مفهوم پراکندگی فضایی (تغییرات فضایی) 115

5-3-6 فاصله استاندارد مطلق (انحراف معیار فضایی) 116

5-3-7 فاصله استاندارد نسبي.. 119

5-3-8 توزيع جهت­دار 121

5-3-9 ميانگين جهت­دار 124

5-3-9-1 مفهوم واریانس دایره­ای در میانگین جهت­دار 126

فصل ششم. 129

6-1 مقدمه. 129

6-2 الف) مهمترین نمودارهای کاربردی. 129

6-2-1 نمودار جعبه­ای.. 130

6-2-2 نمودار پراکنش... 131

6-2-3 نمودار هیستوگرام. 133

6-2-4 نمودار فراوانی تجمعی.. 134

6-2-5 نمودار میله­ای.. 136

6-2-6 نمودار چندبر فراوانی.. 137

6-2-7 نمودارهای احتمال نرمال  و لوگ نرمال. 137

6-2-8 نمودار دایره­ای.. 139

6-2-9 نمودار ساقه و برگ.. 140

6-3 ب) نمودارهای کاربردی در مکان. 140

6-3-1 نمودار - پراکنش... 140

6-3-2 نمودار هماهنگی خطوط موازی.. 143

فصل هفتم. 146

7-1 مقدمه. 146

7-2 الف) همبستگی و انواع آن در مباحث غیر مکانی. 147

7-2-1 همبستگی پیرسون. 147

7-2-2 همبستگی اسپیرمن. 149

7-2-3 ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال. 151

7-3 الف) مفهوم رگرسیون در مباحث غیر مکانی. 153

7-3-1 مفهوم خطای رگرسیون. 155

7-3-2 رسم خط رگرسیون. 157

7-3-3 فرضیات رگرسیون. 159

7-3-4 بررسی فرضیات رگرسیون. 160

7-3-5 بررسی نیکویی مدل رگرسیون. 164

7-3-6 مفهوم همخطی در رگرسیون. 165

7-3-7 رگرسیون حداقل مربعات معمولی (   166

7-4 ب) خودهمبستگی فضایی در مباحث مکانی. 167

7-5 ب) رگرسیون موزون جغرافیایی در مباحث مکانی. 167

7-5-1 تعیین محدوده در رگرسیون موزون جغرافیایی.. 170

7-5-1-1 تخمین تراکم کرنل. 171

7-5-1-2 نحوه تعیین باند بهینه در روش تراکم کرنل. 174

7-5-1-3 روش تابع تراکم کرنل در رگرسیون موزون جغرافیایی.. 175

بخش دو

فصل هشتم. 183

8-1 مقدمه. 183

8-2 تعریف و تعیین فضای جستجو 184

8-3 کفایت تعداد نمونه­های واقع در همسایگی محل تخمین. 185

8-4 ازدیاد نمونه­های واقع در همسایگی محل تخمین. 186

8-5 زائد بودن برخی نمونه­های واقع در فضای جستجو 188

8-6 فضای جستجو چهارگوش.. 188

8-7 مرتبط بودن نمونه­های واقع در فضای جستجو و مدل ایستایی. 191

فصل نهم. 194

9-1 مقدمه. 194

9-2 مفهوم الگوی فضایی. 195

9-3 آماره میانگین نزدیکترین فواصل همسایگی. 197

9-4 آماره چارک فضايي. 202

9-4-1 روش غيرشرطي.. 202

9-4-2 روش شرطي.. 204

9-5 آماره   موران. 206

9-6 آماره   جییری. 208

9-7 آماره عمومي گتيس و اُرد 211

9-8 آماره   اُدن. 213

9-9 آماره تانگو 216

9-10 آماره کاي اسکوئر فضايي. 218

9-11 تحلیل خوشه­ای فضایی چندفاصله­ای. 218

فصل دهم. 224

10-1 مقدمه. 224

10-2 آماره موران محلي. 224

10-3 آماره . 230

10-4 آماره  تانگو 232

10-5 آماره  گتيس.. 234

10-6 آماره استون. 236

10-7 آماره چارک محلی و مقدمه­ای بر آزمون چندگانه (چند آزمون) از طریق ام-تست.. 237

منابع و مآخذ  241

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید