مدیریت ریسک در نواحی روستایی گردشگری ساحلی
0 رای   

قیمت نهایی : 20,000 تومان
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

عنوان: مدیریت ریسک در نواحی روستایی گردشگری ساحلی

تألیف: وحید ریاحی، خدیجه کریمی

انتشارات: آکادمیک و انتشارات انجمن جغرافیایی ایران

شابک: 8-34-8423-600-978

نوبت انتشار:  اول 1395- تهران 

قیمت: 20000  تومان

طراح: گروه گرافیک 4 رنگ

تیراژ: 1000 نسخه

چاپ:آکادمیک


مقدمه مترجمان. أ‌

پیشگفتار... ت‌

واژه نامه. ج‌

مقدمه مؤلف... د‌

فصل اول: تغییرات اقلیمی، مخاطرات وگردشگری.. 1

مقدمه. 3

رویکردها وچارچوبهای مدیریت بحران. 5

مدیریت احتمال خطر پذیری.. 6

ایجاد برنامه آمادگی در برابر بحران. 7

اجرای برنامه آمادگی.. 8

نتیجه گیری.. 8

فصل دوم: رویکردها و چارچوب های مدیریت احتمال خطرپذیری.. 11

مقدمه. 13

اثرات تغییراقلیم درگردشگری.. 13

- تاثیرات مستقیم اقلیم. 13

- اثرات غیر مستقیم تغییرات زیست محیطی: 14

اثر سیاست های کاهش اثر مخاطرات در پویایی گردشگری: 14

- اثرات غیرمستقیم تغییرات اقلیمی.. 15

آسیب پذیری نقاط حساس گردشگری.. 15

گردشگری به عنوان عامل توسعه اقتصادی.. 16

استراتژی های کاهش اثربلایاو سازگاری.. 22

کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه (SIDS). 25

فصل سوم: رویکردها وچارچوبهای مدیریت احتمال خطرپذیری در برابر بحران   29

مقدمه. 31

چرخه مدیریت بحران. 31

رویکردهای ناحیه ای مدیریت احتمال خطر پذیری در برابر بحران. 37

سازمان واکنش اضطراری به بحران در کارائیب (CDERA). 38

چارچوبهای ملی و محلی مدیریت بحران. 41

الف) جزایر باهاما - کارائیب: 41

ب) استان جزیره ای پوکت: 42

نتیجه گیری.. 48

فصل چهارم: مدیریت احتمال خطرپذیری.. 51

مقدمه. 53

تشکیل گروه هماهنگ کننده 54

الف) فعالیتها و اولویت های گروه هماهنگ کننده 56

ب) عوامل تسهیل کننده برای اطمینان از عملکرد موفقیت آمیز گروه هماهنگی.. 58

حمایت و تایید سیاسی.. 58

ارزیابی احتمال خطر پذیری.. 58

الف) اولویت بندی و شناسایی مخاطرات طبیعی.. 61

ب) تعیین سطح  مناطق گردشگری که در معرض خطر قرار دارند. 63

ج) ارزیابی گزینه های کاهش احتمال خطر پذیری: 71

فصل پنجم: تهیه برنامه آمادگی در برابر بحران.. 77

مقدمه. 79

فرایندهای تهیه طرح.. 79

الف) ارزیابی آمادگی محلی و توانایی واکنش: 80

ب) سازماندهی برنامه تیم نگارش... 82

ج) درگیر ساختن ذینفعان و عموم مردم. 83

د) تصویب طرح.. 84

ه) فرایندهای مداوم  نقد و بررسی.. 84

عناصر ضروری برنامه جامع آمادگی.. 84

فصل ششم: کاربرد برنامه آمادگی.. 93

مقدمه. 95

آزمایش برنامه آمادگی در برابر بحران. 96

الف) سازماندهی و آماده شدن برای عمل.. 98

ب) انجام تمرینات شبیه سازی.. 100

ج) بازنگری و به روز رسانی برنامه آمادگی.. 101

ظرفیت سازی.. 102

آموزش وتوسعه عمومی.. 105

تحلیل تضاد. 107

فصل هفتم: دستیابی به جامعه تاب آور.. 111

مقدمه. 113

ضرورت کاهش احتمال خطرپذیری بلایا 113

روند عمومی احتمال خطرپذیری در برابر بحران. 116

منابع. 125

پیوست ها 129


در فرهنگ های فارسی ریسک به معنای احتمال خطر با نتیجه نامشخص است. ریسک قابل قبول سطح زیان های بالقوه قابل قبول یک جامعه است که در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، شرایط فنی و زیست محیطی است. ریسک در حقیقت ترکیبی از احتمال یک رویداد و عواقب منفی آن است. در مباحث تخصصی و فنی تاکید شده است که ریسک "ضرر و زیان بالقوه" برای برخی از رویدادها، در مکان و دوره خاص است. با اینحال می توان اشاره کرد که عموم مردم ریسک را خطر قابل قبول می دانند. عبارت مدیریت ریسک به معنای رویکرد و عملکرد سیستماتیک مدیریت برای به حداقل رساندن پتانسیل آسیب خطر و از بین بردن آن است. مدیریت ریسک شامل ارزیابی و تجزیه و تحلیل خطر، و اجرای راهبردها و اقدامات خاص برای کنترل، کاهش و انتقال خطرات است.

بر اساس گزارش های سازمانهای جهانی، مخاطرات و بحرانها در دهه های اخیر رو به تزاید است و جهان با تهدیدهای گوناگونی روبرو است. ایران نیز از جمله کشورهای پرمخاطره جهانی به شمار می رود و چنین گفته می شود که از 40 نوع بلا و مخاطراه محیطی بیش از 30 نوع در ایران قابل وقوع یا در حال وقوع است. از اینرو توجه به مساله ریسک، مخاطرات و مدیریت ریسک در کشور اینچنینی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید. متاسفانه تر اینکه ادبیات علمی و مطالعات و پژوهش های چندانی در این عرصه دیده نمی شود. هم از اینرو کتاب حاضر جهت ترجمه و انتشار مد نظر قرار گرفت. در ترجمه سعی شد تا شیوایی متن برای مخاطب فارسی زبان در اولویت باشد، با اینحال هیچگاه سعی نشد تا امانتداری در محتوا مخدوش گردد.

 کتاب اصلی در چند زمینه دارای مزیت است. نخست؛ فهم مطلوبی از مخاطرات، ریسک، احتمال خطرپذیری و رویکرد های مرتبط با این مفاهیم ارائه می دهد. دوم؛ جنبه کاربردی کتاب برجسته بوده و رهنمود های ارزشمندی در تدوین برنامه های مدیریت ریسک ارائه می دهد. سوم؛ تجارب جهانی مطالعات و عملکرد های مدیریت ریسک به خوبی در کتاب ارائه شده و یکی از دلایل اصلی انگیزه ترجمه کتاب بوده است. ترجمه این کتاب، جزو قدمهای علمی مقدماتی در تدوین ادبیات علمی مخاطرات و مدیریت ریسک در کشور است و انتظار می رود محققان و پژوهشگران در این راه گام های بلندتری بردارند. در پایان مطالعه کتاب به مخاطبان این عرصه بویژه دانشجویان رشته های علوم جغرافیایی توصیه می شود. در همین جا از خوانندگان تیز بین و ارجمند تقاضا می شود نکات و پیشنهادات ارزنده خود را از طریق ایمیل (vrali2005@yahoo.com) با مترجمان درمیان بگذارند.

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید