کتاب آمار فضایی
4.4 رای   

قیمت نهایی : 35,000 تومان
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

آمار فضایی ( تحلیل داده های مکانی)

تالیف: سعید جوی زاده، ساره حدادی،محمدصادق درانی نژاد

بها:35000 تومان

موضوع: آمار فضایی ( تحلیل داده های مکانی)

تاریخ چاپ: 1396

شابک: 0-85-8423-600-978

تعداد صفحه: 416


 پیشگفتار. ‌أ

1 آشنایی با آمار کلاسیک و آمار فضایی

1-1 مقدمه. 1

1-2 تاریخچه علم آمار 2

1-3 مفهوم علم آمار 3

1-4 مفهوم آمار کلاسیک.. 3

1-5 مفهوم آمار فضایی. 4

1-5-1 موقعیت مکانی. 5

1-5-2 تأثیرپذیری مکانی. 6

1-5-3 نقشه. 7

1-6 تعاریف ریاضی. 17

1-7 روش کار آمار فضایی. 18

1-7-1 جمع­آوری داده­ها 18

1-7-2 پردازش داده­ها 18

1-7-3 تصمیم­گیری یا رسیدن به نتایج تازه 19

1-8 اهداف آمار فضایی. 19

1-9 کاربردهای آمار فضایی. 20

1-9-1 کاربرد در هوا و اقليم­شناسي. 20

1-9-2 کاربرد در مدیریت منابع آب.. 21

1-9-3 کاربرد در زمین­شناسی. 23

1-9-4 کاربرد در پزشکی و بهداشت محيط. 25

1-9-5 کاربرد در داروسازی.. 30

1-9-6 کاربرد در دامداری و دامپزشکي. 30

1-9-7 کاربرد در علوم محيطي. 33

1-9-8 کاربرد در جرم­شناسي، حقوق و علوم قضايي. 33

1-9-9 کاربرد در علوم کشاورزي.. 36

1-9-10 کاربرد در علوم اقتصادي.. 39

1-9-11 کاربرد در علوم آموزشي. 40

1-9-12 کاربرد در شهرسازي و برنامه­ريزي شهري.. 41

1-9-13 کاربرد در برنامه­ریزی روستایی و سکونتگاه­های روستایی. 43

1-9-14 کاربرد در تحلیل پدیده­های سیاسی اجتماعی مانند انتخابات.. 44

1-10 برنامه­ریزی فضایی. 45

2 فرم مکانی و توصیفی در آمار فضایی

2-1 مقدمه. 49

2-2 فرمهای داده­های مکانی. 49

2-2-1 مدل­های برداری.. 50

2-2-2 ساختار مدل رستری.. 52

2-3 پیچیدگی­های جهان واقعی و مدلسازی.. 56

2-4 فرم داده­های توصیفی. 57

2-4-1 جداول توصیفی. 57

2-4-2 ساختارهای داده­های توصیفی. 59

2-5 کنترل کیفیت داده­های فضایی. 63

2-6 دقت و صحت داده­ها در آمار فضایی. 65

3 نمونه­برداری فضایی

3-1 مقدمه. 71

3-2 مفهوم نمونه­برداری فضایی. 71

3-3 روشهای مختلف نمونه­برداری فضایی. 73

3-3-1 روشهای مختلف نمونه­برداری فضایی دوبعدی.. 79

3-4 اشتباهات در نمونه­برداری.. 85

4 تحلیل اکتشافی داده های فضایی

4-1 مقدمه. 90

4-2 بررسی توزیع نرمال. 91

4-3 شناسایی دادههای دورافتاده 92

4-3-1 روش هاینینگ.. 93

4-3-2 نمودار جعبه­ای.. 93

4-3-3 نمودار - پراکنش... 94

4-3-4 شناسایی داده دور­افتاده با شاخص­های آماری.. 97

4-4 مفهوم مانایی داده­ها 99

4-5 مفهوم روند. 102

4-5-1 بررسی روند داده­ها در سری زمانی. 105

4-5-2 حذف روند داده­ها 108

4-6 تحلیل اکتشافی با نمودار هماهنگی خطوط موازی.. 110

4-7 تحلیل اکتشافی با نمودار پراکنش... 111

 

 

5 زمین آمار

5-1 مقدمه. 118

5-2 مفهوم درونيابي. 118

5-3 روشهاي درونيابي. 120

5-3-1 روشهای ترسیمی. 120

5-3-2 روشهاي جبري (يا قطعي) 123

5-3-2-1 روش درونيابي چندجمله­اي (يا تابع روند) 125

5-3-2-2 روش درونيابي اسپلاين. 128

5-3-2-3 روش درونيابي معکوس فاصله وزني 129

5-3-3 روش­هاي زمين­آماري.. 132

5-3-3-1 روش کريجينگ.. 135

5-3-3-1-1 مراحل درونيابي به روش کريجينگ.. 135

6 فاصله و مجاورت در روابط فضایی

6-1 مقدمه. 152

6-2 مفهوم فاصله. 152

6-3 محاسبه فاصله. 154

6-4 روش­های مفهوم سازی رابطه فضايي. 156

6-4-1 روش معکوس فاصله. 156

6-4-2 روش مربع معکوس فاصله. 158

6-4-3 روش محدوده فاصله ثابت.. 159

6-4-4 روش منطقه بی­تفاوت.. 161

6-4-5 مجاورت چندضلعی. 162

6-4-5-1 انواع روش­های مجاورت چندضلعی. 163

6-4-5-2 نحوه تشکیل ماتریس مجاورت.. 165

6-4-6 روش نزدیکترین همسایه. 166

6-4-7 روش مثلث­سازي.. 167

 

 

7 آمار فضایی توصیفی و استنباطی

7-1 مقدمه. 173

7-2 ميانگين مکاني در آمار فضايي. 174

7-3 میانگین وزنی مکانی در آمار فضایی. 177

7-4 میانه مکاني در آمار فضایی. 179

7-5 عارضه مرکزي.. 182

7-6 مفهوم پراکندگی فضایی (تغییرات فضایی) 183

7-7 فاصله استاندارد مطلق (انحراف معیار فضایی) در آمار فضایی. 184

7-8 فاصله استاندارد نسبي در آمار فضایی. 187

7-9 توزيع جهت­دار در آمار فضایی. 189

7-10 ميانگين جهت­دار در آمار فضایی. 192

7-10-1 مفهوم واریانس دایره­ای در میانگین جهت­دار 194

7-11 آزمون آمار استنباطی. 195

7-11-1 آزمون آمار استنباطی شاخص مرکزی.. 195

7-11-2 آزمون آمار استنباطی شاخص پراکندگی. 196

7-12 داده­های زاویه­ای.. 200

8 آشنایی با آماره­های فضایی عمومی

8-1 مقدمه. 207

8-2 مفهوم الگوی فضایی. 208

8-3 آماره میانگین نزدیکترین فواصل همسایگی. 210

8-4 آماره چارک فضايي. 214

8-4-1 روش غيرشرطي. 215

8-4-2 روش شرطي. 217

8-5 آماره موران. 218

8-6 آماره جییری.. 220

8-7 آماره عمومي گتيس و اُرد 224

8-8 آماره اُدن. 226

 

8-9 آماره تانگو 228

8-10 آماره کاي اسکوئر فضايي. 230

8-11 تحلیل خوشه­ای فضایی چندفاصله­ای.. 230

9 آشنایی با آماره­های محلی فضایی

9-1 مقدمه. 238

9-2 آماره موران محلي. 239

9-3 آماره . 245

9-4 آماره  تانگو 247

9-5 آماره  گتيس... 249

9-6 آماره استون. 251

9-7 آماره چارک محلی و مقدمه­ای بر آزمون چندگانه (چند آزمون) از طریق ام-تست.. 252

10 شناسایی خوشه در آمار فضایی

10-1 مقدمه. 258

10-2 شبیه­سازی مونت کارلو 258

10-3 مراحل اجرای شبیه­سازی مونت کارلو 260

10-4 دستگاه تحلیل جغرافیایی اوپن شاو و همکاران. 263

10-5 آزمون بیساگ و نیوال 264

10-6 روش فوترینگام و ژان 265

10-7 روش جایگشت.. 266

10-8 آماره تحلیل فضایی کالدروف.. 266

11 تحلیل رگرسیون

11-1 مقدمه. 272

11-2 مفهوم رگرسیون خطی. 273

11-3 رگرسیون حداقل مربعات معمولی   275

11-4 مفهوم خطای رگرسیون. 275

11-5 فرضیات رگرسیون. 278

11-5-1 بررسی فرضیات رگرسیون. 279

11-6 ناهمگنی فضایی. 283

11-7 رگرسیون موزون جغرافیایی . 285

11-7-1 تعیین محدوده در رگرسیون موزون جغرافیایی. 286

11-7-1-1 تخمین تراکم کرنل. 287

11-7-1-2 نحوه تعیین باند بهینه در روش تراکم کرنل. 290

11-7-1-3 روش تابع تراکم کرنل در رگرسیون موزون جغرافیایی. 291

11-8 بررسی نیکویی مدل رگرسیون. 293

11-9 مفهوم همخطی در رگرسیون. 295

11-10 مقایسه نتایج رگرسیون معمولی و رگرسیون موزون جغرافیایی. 297

12 آشنایی با کارتوگرام

12-1 مقدمه. 304

12-2 کارتوگرام. 305

12-2-1 کارتوگرام فاصله. 307

12-2-2 کارتوگرام مساحت.. 308

12-2-3 کارتوگرام مساحت پیوسته و غیر پیوسته. 309

12-2-4 کارتوگرام­های درلینگ، دمیج، مستطیلی. 310

12-3 روش­های ساخت کارتوگرام. 311

12-3-1 روش نقشه روبر 312

12-3-2 روش دمپ.. 313

12-3-3 روش روبر شیت.. 313

12-3-4 روش شبه کارتوگرام. 315

12-3-5 روش فشرده­­سازی چندضلعی تعاملی. 316

12-3-6 روش انتگرال خطی. 316

12-3-7 روش مقید. 317

12-3-8 روش انتشار 318

12-3-9 روش محور میانی. 319

12-4 مقایسه روش­های ایجاد کارتوگرام. 320

 

 

پیوست الف.. 325

پیوست ب.. 332

پیوست ج.. 345

پیوست جداول.. 351

 منابع و مآخذ. 375

واژه نامه فارسی به انگلیسی.. 388

واژه نامه انگلیسی به فارسی.. 397


به نام داناترین دانایان

سپاس، خداوند بزرگ که توفیق نگارش 15 جلد در رابطه با آمار فضایی نصیب ما گرداند. این جلدها به عنوان منبع جامع و کاملی برای فراگیری آمار فضایی و تفسیر و تحلیل داده­های مکانی و همچنین به عنوان یک مرجع برای حرفه­های متعدد مرتبط با اطلاعات مکانی – فضایی و تحلیل آن­ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کتاب­ها به عنوان یک منبع ارزشمند برای افرادی خواهد بود که با جمع­آوری و تحلیل داده­های مکانی سر و کار دارند. اولین جلد از این مجموعه آمار فضایی به کلیاتی در رابطه با این علم اختصاص داده شده است. جلد اول کتاب آمار فضایی تحت عنوان مقدمه­ای بر آمار فضایی (تحلیل داده­های مکانی) بیشتر جهت معرفی و آشنایی با آمار فضایی جهت محقیقین، اندیشمندان و دانشجویان می­باشد. فصل اول کتاب به کلیاتی در رابطه با آمار کلاسیک و آمار فضایی و تفاوت آن اشاره دارد. در این فصل اهداف، موضوعات و کاربردهای این علم توضیح داده می­شود. در فصل دوم به مدل­های
داده­های مکانی و توصیفی اشاره و سپس در فصل سوم به نمونه برداری فضایی و انواع آن مفصل اشاره شده است. در فصل چهارم به تحلیل اکتشافی داده­ها همانند تشخیص داده پرت، مانایی و ... پرداخته شده است. از آن جا که زمین آمار به عنوان پیش­نیاز و مدخل ورودی علم آمار فضایی است سعی شده در فصل پنجم به مقوله درون­یابی (زمین آمار، چندجمله­ای عمومی، محلی و ...) پرداخته شده است. یکی از ارکان اساسی در تحلیل­های آمار فضایی فاصله و جهت است که از قانون اول توبلر جغرافیا (اصل توبلر) نشأت گرفته است که در این فصل توضیح داده می­شود. فصل ششم، هفتم، هشتم به ترتیب به آمار توصیفی و استنباطی، آماره­های عمومی و محلی فضایی اختصاص داده شده است. از آن جا که تشخیص همبستگی­های فضایی اهمیت زیادی پیدا می­کند در فصل دهم به معرفی خوشه­بندی فضایی پرداخته می­شود. همان طور که می­دانید هدف غایی علم کشف حقیقت می­باشد و برای نیل به آن نیازمند تفکر، تحلیل داده­ها، تفسیر، پیش­بینی دقیق و تشخیص متغیرهای موثر می­باشد که در فصل یازدهم به این موضوع پرداخته شده است. از آن جایی که نتایج تحلیل داده­های فضایی در قالب نقشه ارائه می­گردد لذا تکنیک­ها، روش­ها، ابزارهای بصری­سازی خیلی حائز اهمیت است که در فصل دوازدهم به این مقوله پرداخته شده است.

محقیقینی می­توانند آمار فضایی را درک کنند که ابتدا درک صحیحی از آمار کلاسیک داشته باشند و چون در این کتاب نمی­توانستیم آمار کلاسیک را به طور مفصل شرح دهیم، در پیوست نگاهی گذرا به برخی از موضوعات آمار کلاسیک که برای درک آمار فضایی مهم است به رشته تحریر در آمده است. نگارندگان این کتاب خاطر نشان می­سازند که این پیوست به معنای تمام آمار کلاسیک نیست و صرفاً جهت آشنایی محقیقین می­باشد چرا که علم آمار کلاسیک بسیار گسترده و در دهها جلد و یا صدها جلد نمی­گنجد.

برای درک بهتر هر فصل خلاصه مربوط به آن فصل به همراه سوالات چالش برانگیز و منابعی برای مطالعه بیشتر آورده شده است. این کتاب به جامعه علمی مخصوصاً پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و همچنین مدیران و برنامه­ریزان کشور تقدیم می­شود.

خیلی خوشحال می­شویم که ما را از انتقاد­ها و نظرات راهگشای خود مطلع سازید. پیشنهادات خود را می­توانید با شماره 09382252774 و پست الکترونیکی sjavizadeh @yahoo.com ارسال نمایید و یا با ما در میان بگذارید.

 

نگارندگان

تابستان 1396

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید