نوآوری و خوشه های کسب و کار با رویکرد خوشه های کسب و کار کشاورزی
0 رای   

وضعیت موجودی  :
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

نوآوری و خوشه های کسب و کار  با رویکرد خوشه های کسب و کار کشاورزی

تالیف: دکتر مسعود حکمت، دکتر سید مهدی دامادی، دکتر سید جمال فرج اله حسینی

بها: 18000تومان

موضوع: نوآوری و خوشه های کسب و کار  با رویکرد خوشه های کسب و کار کشاورزی

تاریخ چاپ: 1396

شابک: 9-82-8423-600-978

تعدادد صفحه: 158

فهرست

 

فصل اول - ضرورت وجود یک نظام بازاریابی در بخش کشاورزی

مقدمه. 1

ضرورت بازاریابی در کشاورزی.. 2

لزوم وجود یک سیستم بازاریابی کارآمد در بخش کشاورزی.. 8

 

فصل دوم - بازار و بازاریابی

مقدمه. 15

بازار. 16

طبقه بندی بازارهای مختلف... 17

طبقه بندی بازار از نظر موقعیت مکانی. 17

طبقه بندی بازارها از نظر وضع جغرافیایی. 18

طبقه بندی بازارها از نظر کیفیت سازمان. 18

طبقه بندی بازارها از نظر حضور کالا. 18

تقسیم بندی بازار. 19

اهمیت تقسیم بندی بازار. 19

معیارهای تقسیم بازار. 20

سهم بازار. 21

نظام بازار. 21

ساختار بازارهای محصولات کشاورزی.. 24

بازاریابی. 26

ضرورت بازاریابی. 28

مفاهیم بازاریابی. 29

نیاز. 29

نيازهاي یک ‌بعدی.. 30

نيازهاي جذاب.. 31

شناسايي و برآوردن نيازها 32

خواسته. 32

تقاضا 33

انواع تقاضا 34

تقاضاي منفی. 34

نبودن تقاضا 35

تقاضاي پنهان. 35

تقاضاي تنزلی. 36

تقاضاي فصلی (نامنظم) 36

تقاضاي کامل.. 36

تقاضاي بیش‌ازحد. 37

تقاضاي ناسالم. 37

محصول. 38

مبادله. 39

معامله. 39

بازار. 40

ابعاد بازاریابی. 40

بازارگرایی. 40

بازارشناسی. 40

بازاریابی. 41

بازارسازی.. 41

بازارگردی.. 41

بازارسنجی. 41

بازارداری.. 42

بازارگرمی. 42

بازارگردانی. 42

انواع بازاریابی (هشت وضعیت بازاریابی) 42

بازاریابی تبدیلی. 42

بازاریابی انگیزشی. 43

بازاریابی توسعه‌ای.. 43

بازاریابی مجدد. 43

بازاریابی همزمانی. 44

بازاریابی محافظتی. 44

بازاریابی تضعیفی. 45

بازاریابی مقابله‌ای.. 45

انواع مدل‌های بازاریابی. 45

بازاریابی شخصی. 46

بازاریابی سازمان. 46

بازاریابی مکان. 46

بازاریابی ایده 47

بازاریابی خدماتی. 47

بازاریابی اجتماعی. 48

آميخته بازاريابي. 49

بازاریابی رابطه‌مند. 51

مدیریت بازاریابی. 52

فلسفه‌های مدیریت بازاریابی. 53

گرایش به تولید. 54

گرایش به محصول. 54

گرایش به فروش... 54

گرایش به بازاریابی. 55

مقایسه چهار فلسفه بازاریابی. 55

گرایش بازاریابی اجتماعی. 55

وظایف مدیریت بازاریابی. 56

فعالیت‌ها و کارکردهای بازاریابی. 56

گرایش بازاریابی. 57

خریدار گرایی. 58

نگرش دستگاهی. 58

هدفگرایی. 59

بازارگرایی همگانی. 59

روش‌هاي برخورد با محیط بازاریابی. 60

برنامههای بازاریابی. 60

ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی. 61

نظام بازاریابی محصولات کشاورزی.. 62

مفهوم نظام بازاریابی کشاورزی.. 62

زیر نظام‌های بازاریابی کشاورزی.. 63

زیر نظام تولید در بازاریابی محصولات کشاورزی.. 64

زیر نظام توزیع در بازاریابی محصولات کشاورزی.. 65

زیر نظام مصرف در بازاریابی محصولات کشاورزی.. 66

زیر نظام نظارت در بازاریابی محصولات کشاورزی.. 67

دامنه فعالیت بازاریابی محصولات کشاورزی.. 68

استراتژي بازاریابی محصولات کشاورزی.. 68

فرآيند مديريت برنامه‌ریزی استراتژيك محصولات کشاورزی.. 69

ماتريس استراتژي اصلي واحدهای تولیدی کشاورزی.. 72

دخالت یا عدم دخالت دولت در بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران. 74

نقش بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه اقتصادی.. 76

اهمیت بازاریابی مواد غذایی و کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه. 77

 

فصل سوم -نوآوری

اصول نوآوري.. 86

ضرورت ایجاد نوآوری.. 86

اهمیت نوآوری.. 87

عملکرد نوآوری.. 88

خلاقیت... 88

تفاوت میان مفهوم نوآوري و خلاقيت... 89

ارتباط میان مفهوم نوآوری و خلاقیت... 90

انواع نوآوری.. 91

انواع شش‌گانه نوآوری.. 91

نوآوری محصولی. 91

نوآوری فرآیندی.. 92

نوآوری سازمانی. 92

نوآوری استراتژیک... 93

نوآوری تکنولوژیکی. 93

نوآوری بازاریابی. 94

انواع نوآوري ازنظر زمانی. 95

انواع نوآوري ازنظر كاربرد. 95

واحدهای تولیدی نوآور. 96

مدیریت نوآوری.. 97

چرخه نوآوری.. 99

تکنیک‌های مدیریت نوآوری.. 101

ارتباط دانش و نوآوری.. 102

ارتباط مديريت دانش با نوآوري.. 102

تأثیر مدیریت دانش در نوآوری.. 103

تأثیر دانش بر مدیریت نوآوری.. 104

خوشه نوآوری.. 104

فرآیند نوآوری در بخش کشاورزی.. 105

نظام نوآوري در کشاورزی.. 105

سیر تکاملی رهیافت‌های مرتبط با نوآوری در ترویج کشاورزی.. 106

رهیافت خطی انتقال تکنولوژی.. 107

نظام ملی تحقیقات کشاورزی.. 108

رهیافت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی.. 108

رهیافت نظام دانش و نوآوری کشاورزی.. 110

نظام نوآوری کشاورزی.. 112

شبکه‌های نوآوری و یادگیری برای کشاورزی پایدار. 113

رهیافت‌های ترویجی نوآوری در ایران. 113

منابع. 115

 

فصل چهارم - خوشه‌های کسب‌وکار

مفهوم خوشه‌های کسب‌وکار. 119

اهمیت خوشه‌های کسب‌وکار. 121

ایجاد خوشه کسب ‌وکار. 122

اجزای خوشه‌های کسب‌وکار. 124

مزایای خوشه های صنعتی. 125

مزیت تولید انبوه 125

مزیتهای هدف.. 125

صرفه های ناشی از تجمیع (صرفههای هم‌مکانی) 126

صرفه شهری شدن. 126

صرفه های مقیاس... 126

صرفه ناشی از تنوع. 127

مزایای ایجاد خوشه کسب‌وکار برای ذی‌نفعان. 127

نقش خوشه‌های کسب‌وکار در اشتغال‌زایی. 128

نقش خوشه‌های کسب‌وکار در تولید. 128

روش‌های طبقه‌بندی خوشه‌ها 129

پیوند اعضا درون یک خوشه. 130

خوشه ها و نوآوری.. 131

کمبود نوآوری در خوشه های کسب‌وکار. 131

تفاوت میان خوشه‌های طبیعی و خوشه‌های ایجادشده 132

خوشه‌سازی در ایران. 132

توسعه خوشه‌های کسب‌وکار. 133

گام‌های اصلی فرایند توسعه خوشه‌های کسب‌وکار. 135

فعالیت‌های ممکن در توسعه خوشه کسب‌وکار. 135

پیامدهای توسعه خوشه‌های کسب‌وکار. 136

نقش مؤسسات حامی و غیردولتی در توسعه خوشه‌های کسب‌وکار. 136

علل توسعه نیافتن خوشه‌های کسب‌وکار. 137

آسیب‌شناسی توسعه خوشه‌های کسب‌وکار. 137

چالش‌هاي مدیریتی توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار. 138

کاستی‌های موجود جهت توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران. 140

سیاست‌های توسعه خوشه‌های کسب‌وکار. 140

خوشه‌های صنعتی و خوشه‌های صنعت‌گری.. 142

تفاوت خوشه و شبکه. 142

زنجیره ارزش... 144

شبکه ارزش... 144

اهمیت و ضرورت بازاریابی در خوشه‌های کسب‌وکار. 144

خوشه‌های کسب‌وکار کشاورزی.. 146

نقش خوشه‌های کسب‌وکار کشاورزی در شبکه ارزش... 147

منابع. 150

مقدمه

یکی از استراتژی­های توسعه­ای این است که مکاتب فکری پشتیبان رویکرد خوشه­های کسب‌وکار کشاورزی و ایجاد یک سیستم مناسب بازاریابی، متناسب با استانداردهای جهانی و همین­طور روش­های اجرای مورداستفاده در آن‌ها به‌گونه‌ای قابلیت بومی‌شده و همگونی با هنجارهای محلی و منطقه­ای را دارا باشند. به‌عبارت‌دیگر مشکل اغلب مدل­های توسعه­ای که حداقل در بخشی از سیاست­های پیاده شده، دچار عدم هماهنگی و هم­سنخی با ویژگی­های بومی شدن را ندارد؛ چراکه از همان ابتدا مبتنی بر خصوصیات نهادینه‌شده هر منطقه طراحی و اجرا می­شوند. امروزه ایجاد و توسعه خوشه­های کسب‌وکار نقش محوری و بارزی در سیاست­های اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه ایفا می­نماید. اگر رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان و همین‌طور بنگاه­های بزرگ داشته­اند، اینک کسب‌وکارهای کوچک و خرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت این واحدها، بهبود ارتباطات شبکه­ای، تأکید بر حمایت­های غیرمستقیم، ترکیب رقابت و همکاری به‌منظور تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقای سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاری خوشه­ها، دولت و دانشگاه مورد تأکید و توجه بیشتری قرار می­گیرد. وجود سامانه‌های بازاریابی جهت ارائه بهینه محصولات و خدمات ارائه‌شده خوشه­ها امری ضروری قلمداد می­شود، اما باید به این نکته توجه داشت که بازارهای مصرف کالاها و خدمات از حالت سنتی خود خارج‌شده­اند، ازاین‌رو نظام­های بازاریابی نیز باید مطابق با شرایط بازارها تغییر نمایند و رویکردهای نوآورانه­ای را در دستور کار خود قرار دهند تا از این ره­آورد بتوان در بازارهای رقابتی توان تولیدی و ارائه خدمت را برای خوشه­ها کسب‌وکار حفظ نمود.

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید