تکنیک‌های آماری در مقالات ISI
1 رای   

قیمت نهایی : 25,000 تومان
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

 تکنیکهای آماری در مقالات ISI

تألیف: سعید جوی زاده، سارا کاویانی، الهام شمس‌آبادی، عطرین ابراهیمی

انتشارات: آکادمیک

قیمت: 25000 تومان

پیشگفتار

موفقیت در انتشار مقاله‌های علمی و پژوهشی علاوه بر بهره‌مندی نویسنده آن از دانش تخصصی دربارۀ موضوع موردمطالعه و تسلط بر مبانی نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدی است که آشنایی با این قواعد از طریق آموزش اصول مقاله‌نویسی و ممارست در امر نگارش حاصل می‌شود. یکی از مهمترین قسمت‌هایی که می‌باید هم در یک کار پژوهشی و هم مقاله برآمده از آن با دقت مستند و مطرح شود، روش‌شناسی پژوهش است، چراکه روش، امکان آزمون‌پذیری و درنتیجه ابطال‌پذیری را فراهم می‌کند. در هر پژوهش و مقاله‌ای، پژوهشگر و مقاله‌نویس می‌تواند روش‌شناسی خاصی را که تحت تأثیر فلسفه او، موقعیت و بافت کار و ماهیت مسئله خود است انتخاب کند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت، کارهایی که با روش‌شناسی‌های گوناگون انجام می‌شوند به نتایج گوناگون برسند. پس در هر کاری لازم است، روش‌شناسی آن با دقت مستند و مطرح گردد تا امکان انجام آن امکان‌پذیر شود. وقتی نویسنده مقاله می‌خواهد بخش روش‌شناسی خود را بنویسد، می‌باید درباره انواع رویه‌ها و روش‌هایی که از آغاز پژوهش خود تا نتیجه‌گیری به‌کاربرده است، به‌صورت هدفمند صحبت کند. ازجمله مواردی که در قسمت مواد و روش‌های مقالات علمی باید به آن اشاره شود معرفی پروژه، روش‌شناسی، ابزار پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده و محدودیت‌های پژوهش است. در قسمت مواد و روش‌های پژوهش همچنین لازم است تا محقق به‌طور ویژه به روش‌ها و تکنیک‌های آماری و ریاضی که در انجام پژوهش از آن‌ها استفاده کرده است، اشاره کند.

هدف اصلی از این کتاب معرفی تکنیک‌ها و روش‌های آماری اساسی در نگارش مقالات علمی است به‌نحوی‌که دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی بتوانند با مراجعه به آن، اطلاعات کافی و وافی در مورد انواع تکنیک‌های آماری مورداستفاده در نگارش مقالات علمی کسب کنند و با توجه به نوع پژوهش خود، بهترین روش را برای انجام پژوهش خود استفاده کنند.

کتاب حاضر در شش فصل تدوین‌شده است. در فصل اول به مواد و روش‌ها در مقالات علمی پرداخته می‌شود. فصل دوم به‌طور مفصل و جامع درباره روش‌های جمع‌آوری داده در پژوهش‌های علمی و اینکه یک محقق چگونه و از چه راه‌هایی به جمع‌آوری داده‌های تحقیق خود بپردازد بحث می‌کند. در فصل‌های سوم و چهارم به مباحث آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته‌شده است. در فصل پنجم به نرم‌افزارهای آماری و در فصل ششم کاربرد تکنیک‌های آماری در SPSS بحث شده است. این کتاب به جامعه علمی کشور تقدیم می‌شود. در اینجا لازم می‌دانم که از سرکار خانم ساره حدادی به خاطر راهنمایی‌های ارزشمندشان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

سعید جوی زاده و همکاران

اردیبهشت 1396

فصل اول. 1

مواد و روش‌ها در مقالات علمی... 1

1-1 مقدمه. 1

1-2 مواد و روش‌ها (Materials and Methods) 3

1-2-1معرفی پروژه. 4

1-2-2 روش‌شناسی.. 5

1-2-2-1 تفاوت طرح تحقیق (Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله‌نویسی   6

1-2-3 ابزار پژوهش... 7

1-2-4 جامعه پژوهش... 8

1-2-5 محدوده و محدودیت ها 9

1-3 شکل ارائه اطلاعات روش شناختی.. 11

1-4 سازماندهی مواد و روش ها 11

1-4-1 چند نکته در نگارش مواد و روش ها 12

1-5 نتایج یا یافته ها (Results/ Findings) 21

1-5-1 ساختار نتایج یا یافته ها 23

1-5-1-1 یافته ها و نتایج توصیفی.. 24

1-5-1-2 یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی.. 25

1-5-2 ارائه نتایج یا یافته ها 25

1-5-2-1 ارائه نتایج به‌صورت جدا 26

1-5-2-2 ارائه نتایج به‌صورت مجتمع.. 26

1-5-3 چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها 26

1-6 بحث (Discussion) 35

1-6-1 ساختار بحث و نتیجه گیری.. 36

1-7 روش انجام پروژه های آماری.. 41

1-7-1 مشورت با نخبگان و کارشناسان.. 42

1-7-2 بیان اهداف موضوع.. 42

1-7-3 فرضیه سازی.. 43

1-7-4 جمع‌آوری داده‌ها 43

1-7-5 طبقه بندی داده‌ها 44

1-7-6 انتخاب روش... 44

1-7-7 انتخاب نرم افزار. 44

1-7-8وارد کردن داده‌ها 45

1-7-9  وارد کردن داده‌ها 45

1-7-10 تجزیه و تحلیل داده‌ها 45

1-7-11 نمایش... 46

1-7-12 تصمیم گیری و مدلسازی.. 48

1-8 نقش آمار در مراحل اساسی پژوهش علمی.. 49

فصل دوم 50

روش های جمع آوری داده. 50

2-1 ابزار جمع‌آوری اطلاعات (Research Tools) 50

2-1-1 استفاده از اطلاعات و مدارک موجود. 50

2-1-2 مشاهده. 51

2-1-3 مصاحبه. 52

2-1-4 پرسشنامه. 53

2-1-4-1 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه. 53

2-1-4-2 طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا 54

2-1-5 استفاده از امکانات آزمایشگاهی.. 57

2-2 جمعآوری دادهها 57

2-3 جمعیت (جامعه) آماری.. 58

2-4 نمونه آماری.. 59

2-4-1  نحوه محاسبه حجم نمونه آماری.. 59

2-4-2 نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان.. 59

2-4-3 نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری.. 61

2-5 آشنایی با انواع مختلف نمونهگیری.. 61

2-5-1 نمونهگیری تصادفی با طبقهبندی.. 63

2-5-2 نمونهگیری خوشهای.. 64

2-5-3 نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی.. 64

2-5-4 نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه. 65

2-6 روایی پرسش نامه. 66

2-7 پایایی پرسش نامه. 67

فصل سوم 70

آمار توصیفی.. 70

3-1  آمار توصیفی (Descriptive statistics) 70

3-2 جمعیت... 71

3-3 نمونه. 71

3-4 صف منظم داده‌ها 73

3-5 شاخص های مرکزی(Measures of Central Tendency) 73

3-5-1  میانگین.. 73

3-5-1-1 میانگین حسابی(Arithmetic mean) 75

3-5-1-2 میانگین وزنی(Weighted mean) 75

3-5-1-3 میانگین هندسی(Geometric mean) 76

3-5-1-4 میانگین همساز(توافقی) (Harmonic mean) 76

3-5-2 میانه (Median) 77

3-5-3  مد (Mode) 78

3-6 شاخص های پراکندگی(Coefficient of dispersion) 79

3-6-1 دامنه تغییرات.. 79

3-6-2 انحراف چارکی.. 80

3-6-3 انحراف متوسط.. 80

3-6-4 واریانس... 81

3-6-5 انحراف معیار (Standard Divesion) 82

3-7 نمودارها(Diagrams) 83

3-7-1 نمودار پراکنش(Scatter plot) 84

3-7-2 نمودار میله ای(Bar Graph) 85

3-7-3  نمودار مستطیلی- هیستوگرام(Histogram) 86

3-7-4 نمودار چندبر فراوانی(پلیگون) 88

3-7-5 نمودار دایرهای(Pie diagram) 89

3-7-6  نمودار پارتو. 90

3-8 جداول در آمار توصیفی.. 90

3-8-1 جدول توزیع فراوانی(Frequency table) 91

فصل چهارم 93

آمار استنباطی.. 93

4-1 آمار استنباطی.. 93

4-2 احتمال.. 95

4-3 به کار گيري تئوري احتمالات در استنباط آماري.. 97

4-3-1 آزمون فرض... 98

4-4 آزمون‌های آمار استنباطی.. 98

4-4-1 آزمون‌های پارامتریک آمار استنباطی.. 99

4-4-2 آزمون‌های ناپارامتریک آمار استنباطی.. 100

4-4-3 خلاصه آزمونهاي پارامتريک... 101

4-4-4 خلاصه آزمونهاي ناپارامتريک... 106

4-5 رگرسیون.. 114

4-5-1 متغیر وابسته و متغیر مستقل.. 114

4-5-2 رگرسیون خطی ساده. 115

4-5-3رگرسیون خطی چندگانه. 116

4-6 همبستگی.. 117

4-6-1 مقدار همبستگی.. 118

فصل پنجم 120

معرفی نرم افزار های آماری.. 120

5-1 معرفی نرم افزارهای آماری.. 120

5-2   نرم افزار Spss. 120

5-3 نرم افزار Minitab. 124

5-3-1 قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار Minitab. 124

5-3-2 تحلیل‌های آماری با نرم افزار متلب(MATLAB) 125

5-4 نرم‌افزار SAS. 126

5-5 نرم افزار R.. 127

5-6 نرم افزار PHStat 128

5-7 نرم افزار SigmaPlot 129

5-8 نرم افزار S Plus. 129

5-9 نرم افزار DE.. 130

5-10 نرم افزار PQ Method. 130

5-11 نرم افزار  Statistica. 130

5-12 مقایسه نرم افزارهای آماری پرکاربرد. 131

فصل ششم 134

تکنیک های آماری در SPSS. 134

6-1 آمار توصیفی.. 134

6-2 رسم نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال برای تشخیص نرمال بودن دادهها 138

6-3 روش تحلیلی.. 140

6-4 کاربرد استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شایپرو ویلک... 143

6-5 نمودار ساقه و برگ... 146

6-6  نمودار جعبهای.. 146

6-7 نمودار Q-Q Plot 147

6-8 تبدیل باکس – کاکس در spss. 153

6-9 شدت همبستگی.. 159

6-10 ملاحظات انتخاب مدل در رگرسیون چند گانه. 165

6-11آزمون مقایسه میانگین در دو گروه مستقل.. 170

6-12 آزمون مقایسه میانگین در گروه جفتی.. 177

6-13آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) در SPSS. 181

6-14 تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر (ANOVA with repeated measure) 185

. 197

فهرست منابع. 197

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید